Hiša Franko / Kobarid, Slovinsko, 2017

Pokračovanie...